S.No
Batch
Name
CGPA
University Rank
12010-2014M.Rajyashree8.6645
22012-2016K.Karthikraja8.7539