S.NoBatch
Name
CGPA
University Rank
1
2012-2016
S. Jeyapradeep
8.6
45
2
2012-2016
A. Mukesh
8.54
49
3
2011-2015
Subhacini.C
8.7
36
4
2011-2015
Goumathy.K
8.59
47
5
2010-2014
Sakthi.T
8.46
47
6
2010-2014
Jothikumaran.R
8.43
50
7
2013-2017
R.Divya
8.96
19
8
2015-2019
Shahina Thaslim M
9.1
6